Urząd Gminy Joniec

Stowarzyszenie Ampla

Joniec 6

09-131 Joniec

Gmina: Joniec

Powiat: płoński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ampla-808735635894717/

http://bazy.ngo.pl/profil/239961/Stowarzyszenie-Ampla

Konto stowarzyszenia: 46 8230 0007 0203 3475 2000 0001

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000574727

REGON: 36250845900000

NIP: 567-19-06-799

Rok powstania: 2015

Zarząd

Renata Baczul -Prezes

Anna Kuźbicka - z-ca prezesa

Agnieszka Tok - członek zarządu

Celami Stowarzyszenia są:

 1. a) Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
 2. b) Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
 3. c) Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
 4. d) Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
 5. e) Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
 6. f) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
 7. g) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
 8. h) Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
 9. i) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. j) Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
 11. k) Podejmowanie działań na rzecz:

- edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,

- rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

- turystyki i krajoznawstwa,

- ekologii i ochrony zwierząt,

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- działalności charytatywnej,

- wolontariatu

- upowszechniania praw człowieka;

l) Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.