Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

" Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec"

                           

 

 

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec w celu poprawy dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej na odcinku 1 142 mb.

Zakres prac do wykonania:

 1. konstrukcja nawierzchni jezdni:
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 4 cm - warstwa ścieralna,
  • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2,
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 3 cm - warstwa wiążąca,
  • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2,
  • podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm,
 2. konstrukcja pobocza:
 • z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 7 cm,
 1. konstrukcja zjazdu:
 • nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 15 cm,
 1. sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca:   Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Inspektor nadzoru inwestorskiego: inż. Paweł Szymański

Wartość robót budowlanych brutto: 615 896,66 zł, wartość nadzoru inwestorskiego: 5 849,88 zł.

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego: 410 375,00 zł

Poziom dofinansowania z EFRROW: do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.

Nazwa  działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:
7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Termin zakończenia:

I etap operacji do dnia 15.11.2019 r.

II etap operacji do dnia 30.10.2020 r.

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna