Urząd Gminy Joniec

 Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Joniec

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jońcu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu Gminy (art. 299 ust. 5).

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.2502)
w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne zgodnie z § 9 wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym Gmina Joniec zwraca się do osób władających nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 (każda), które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70% o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Joniec w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.
dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Joniec, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Joniec: /ugjoniec/skrytka

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wymienionym terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o dane będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Joniec zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.ze zm.). pobierz

Urząd Gminy w Jońcu przypomina, że w dniu 15 marca 2014 roku upływa termin płatności II raty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy o bezzwłoczne dokonanie zadeklarowanej opłaty w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy nr 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Wszelkie informacje dotyczące opłaty śmieciowej można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 w Urzędzie Gminy w Jońcu lub pod nr telefonu 23 661 60 41.

Następne opłaty należy wnosić każdorazowo z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia: 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada 2014 roku.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, iż w związku z wejściem w życie  z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami każdy mieszkaniec mający obecnie podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady powinien takową umowę rozwiązać.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania przedmiotowych umów znajdziecie Państwo w tych umowach.

W przypadku podpisanej umowy z PGK w Płońsku okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.

W przypadku podpisanej umowy z Błysk-BIS w Makowie Mazowieckim okres wypowiedzenia wynosi 3 lub 6 miesięcy w zależności od umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Urząd Gminy w Jońcu Tel (23) 661 60 41

Informujemy również, że posiadamy gotowe wzory rozwiązania przedmiotowych umów.

 

Dodatkowo podajemy adresy i numery telefonów do w/w firm:

1.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk tel. (23) 662 42 78, 662 32 23

2.  Błysk- Bis Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki  tel. (29) 71 72 234

 

Rozwiązanie umowy - BŁYSK-Bis

Rozwiązanie umowy - PGK w Płońsku